ubezper


Member since 11/09/2018

Name: Lukas Hwast

Website: http://ubezpieczeniaturystyczne.online/ubezpieczenie-kl/

W sytuacji gdy transport powrotny do kraju rezydencji nie jest mo?liwy ze wzgl?du na przeciwwskazania lekarskie Towarzystwo pokryje koszty pobytu w szpitalu do czasu, w którym stan zdrowia umo?liwi przetransportowanie Ubezpieczonego, maksymalnie do wysoko?ci sumy ubezpieczenia.

0 favorite snippets

View their snippets

ubezper's Favorite Snippets« Prev 1 Next »
« Prev 1 Next »