No permitir ingresar ciertos caracteres en un input


/ Published in: JavaScript
Save to your folder(s)Copy this code and paste it in your HTML
 1. function validarn(e) { // 1
 2. tecla = (document.all) ? e.keyCode : e.which; // 2
 3. if (tecla==8) return true; // 3
 4. if (tecla==9) return true; // 3
 5. if (tecla==11) return true; // 3
 6. patron = /[A-Za-zñÑ'áéíóúÁÉÍÓÚàèìòùÀÈÌÒÙâêîôûÂÊÎÔÛÑñäëïöüÄËÏÖÜ\s\t]/; // 4
 7.  
 8. te = String.fromCharCode(tecla); // 5
 9. return patron.test(te); // 6
 10. }
 11.  
 12.  
 13.  
 14. <input type="text" class="inputText" name="nombre" onkeypress="return validarn(event)" />

URL: http://www.telefonica.net/web2/blas-mar/validarformu.html

Report this snippet


Comments

RSS Icon Subscribe to comments

You need to login to post a comment.