Select double pinyin domain name from database


/ Published in: PHP
Save to your folder(s)

从数据库中选出大于3小于13的纯字母域名,然后进行过滤,得到双拼域名。
增加一个拼音预判断,过滤掉前两个字母不符合拼音要求的字符串。


Copy this code and paste it in your HTML
 1. <?php
 2. /*
 3.  * Author: polo.mp
 4.  * Data: 2009-03-26
 5.  * Modified: 2009-03-27
 6.  * Url: http://www.pjoke.com/tools/domain/pinyindomain.php
 7.  */
 8. date_default_timezone_set(RPC); //设置�认��为中�
 9. $shuangpinfile = "shuangpin.html";
 10. $shuangpinTime = 0;
 11. if (file_exists($shuangpinfile)) {
 12. $shuangpinTime = date("YmdH", filemtime($shuangpinfile));
 13. }
 14. $nowTime = date("YmdH", time());
 15.  
 16. if ($nowTime - $shuangpinTime > 1) { //1��1次
 17. $fp = fopen($shuangpinfile, 'wb');
 18. }
 19. else {
 20. $fp = fopen($shuangpinfile, 'rb');
 21. include("header.php");
 22. fpassthru($fp);
 23. include("footer.php");
 24. fclose($fp);
 25. }
 26.  
 27. require_once('../../db/jk-config.php');
 28.  
 29. $pinyinA = array("a","ai","an","ang","ao",
 30. "ba","bai","ban","bang","bao","bei","ben","beng","bi","bian","biao","bie","bin","bing","bo","bu",
 31. "ca","cai","can","cang","cao","ce","cen","ceng","cha","chai","chan","chang","chao","che","chen","cheng","chi","chong","chou","chu","chua","chuai","chuan","chuang","chui","chun","chuo","ci","cong","cou","cu","cuan","cui","cun","cuo",
 32. "da","dai","dan","dang","dao","de","dei","den","deng","di","dia","dian","diao","die","ding","diu","dong","dou","du","duan","dui","dun","duo",
 33. "e","ei","en","eng","er",
 34. "fa","fan","fang","fei","fen","feng","fo","fou","fu",
 35. "ga","gai","gan","gang","gao","ge","gei","gen","geng","gong","gou","gu","gua","guai","guan","guang","gui","gun","guo",
 36. "ha","hai","han","hang","hao","he","hei","hen","heng","hong","hou","hu","hua","huai","huan","huang","hui","hun","huo",
 37. "ji","jia","jian","jiang","jiao","jie","jin","jing","jiong","jiu","ju","juan","jue","jun",
 38. "ka","kai","kan","kang","kao","ke","kei","ken","keng","kong","kou","ku","kua","kuai","kuan","kuang","kui","kun","kuo",
 39. "la","lai","lan","lang","lao","le","lei","leng","li","lia","lian","liang","liao","lie","lin","ling","liu","lo","long","lou","lu","luan","lun","luo","lv","lve",
 40. "ma","mai","man","mang","mao","me","mei","men","meng","mi","mian","miao","mie","min","ming","miu","mo","mou","mu",
 41. "na","nai","nan","nang","nao","ne","nei","nen","neng","ng","ni","nian","niang","niao","nie","nin","ning","niu","nong","nou","nu","nuan","nun","nuo","nv","nve",
 42. "o","ou",
 43. "pa","pai","pan","pang","pao","pei","pen","peng","pi","pian","piao","pie","pin","ping","po","pou","pu",
 44. "qi","qia","qian","qiang","qiao","qie","qin","qing","qiong","qiu","qu","quan","que","qun",
 45. "ran","rang","rao","re","ren","reng","ri","rong","rou","ru","ruan","rui","run","ruo",
 46. "sa","sai","san","sang","sao","se","sen","seng","sha","shai","shan","shang","shao","she","shei","shen","sheng","shi","shou","shu","shua","shuai","shuan","shuang","shui","shun","shuo","si","song","sou","su","suan","sui","sun","suo",
 47. "ta","tai","tan","tang","tao","te","teng","ti","tian","tiao","tie","ting","tong","tou","tu","tuan","tui","tun","tuo",
 48. "wa","wai","wan","wang","wei","wen","weng","wo","wu",
 49. "xi","xia","xian","xiang","xiao","xie","xin","xing","xiong","xiu","xu","xuan","xue","xun",
 50. "ya","yan","yang","yao","ye","yi","yin","ying","yingli","yo","yong","you","yu","yuan","yue","yun",
 51. "za","zai","zan","zang","zao","ze","zei","zen","zeng","zha","zhai","zhan","zhang","zhao","zhe","zhei","zhen","zheng","zhi","zhong","zhou","zhu","zhua","zhuai","zhuan","zhuang","zhui","zhun","zhuo","zi","zong","zou","zu","zuan","zui","zun","zuo");
 52.  
 53. $pinyinB = array("a","ai","an","ang","ao",
 54. "ba","bai","ban","bang","bao","bei","ben","beng","bi","bian","biao","bie","bin","bing","bo","bu",
 55. "ca","cai","can","cang","cao","ce","cen","ceng","cha","chai","chan","chang","chao","che","chen","cheng","chi","chong","chou","chu","chua","chuai","chuan","chuang","chui","chun","chuo","ci","cong","cou","cu","cuan","cui","cun","cuo",
 56. "da","dai","dan","dang","dao","de","dei","den","deng","di","dia","dian","diao","die","ding","diu","dong","dou","du","duan","dui","dun","duo",
 57. "e","ei","en","eng","er",
 58. "fa","fan","fang","fei","fen","feng","fo","fou","fu",
 59. "ga","gai","gan","gang","gao","ge","gei","gen","geng","gong","gou","gu","gua","guai","guan","guang","gui","gun","guo",
 60. "ha","hai","han","hang","hao","he","hei","hen","heng","hong","hou","hu","hua","huai","huan","huang","hui","hun","huo",
 61. "ji","jia","jian","jiang","jiao","jie","jin","jing","jiong","jiu","ju","juan","jue","jun",
 62. "ka","kai","kan","kang","kao","ke","kei","ken","keng","kong","kou","ku","kua","kuai","kuan","kuang","kui","kun","kuo",
 63. "la","lai","lan","lang","lao","le","lei","leng","li","lia","lian","liang","liao","lie","lin","ling","liu","lo","long","lou","lu","luan","lun","luo","lv","lve",
 64. "ma","mai","man","mang","mao","me","mei","men","meng","mi","mian","miao","mie","min","ming","miu","mo","mou","mu",
 65. "na","nai","nan","nang","nao","ne","nei","nen","neng","ng","ni","nian","niang","niao","nie","nin","ning","niu","nong","nou","nu","nuan","nun","nuo","nv","nve",
 66. "o","ou",
 67. "pa","pai","pan","pang","pao","pei","pen","peng","pi","pian","piao","pie","pin","ping","po","pou","pu",
 68. "qi","qia","qian","qiang","qiao","qie","qin","qing","qiong","qiu","qu","quan","que","qun",
 69. "ran","rang","rao","re","ren","reng","ri","rong","rou","ru","ruan","rui","run","ruo",
 70. "sa","sai","san","sang","sao","se","sen","seng","sha","shai","shan","shang","shao","she","shei","shen","sheng","shi","shou","shu","shua","shuai","shuan","shuang","shui","shun","shuo","si","song","sou","su","suan","sui","sun","suo",
 71. "ta","tai","tan","tang","tao","te","teng","ti","tian","tiao","tie","ting","tong","tou","tu","tuan","tui","tun","tuo",
 72. "wa","wai","wan","wang","wei","wen","weng","wo","wu",
 73. "xi","xia","xian","xiang","xiao","xie","xin","xing","xiong","xiu","xu","xuan","xue","xun",
 74. "ya","yan","yang","yao","ye","yi","yin","ying","yingli","yo","yong","you","yu","yuan","yue","yun",
 75. "za","zai","zan","zang","zao","ze","zei","zen","zeng","zha","zhai","zhan","zhang","zhao","zhe","zhei","zhen","zheng","zhi","zhong","zhou","zhu","zhua","zhuai","zhuan","zhuang","zhui","zhun","zhuo","zi","zong","zou","zu","zuan","zui","zun","zuo");
 76.  
 77.  
 78.  
 79. $sqlstr = "select * from pooldrop where length(`name`)<13 and length(`name`)>3 and `name` regexp '^[[:alpha:]]+$' and `type`='com' order by date asc";
 80.  
 81. $result = $jkdb->get_results($sqlstr);
 82.  
 83. $htmltext = "<p>���������.com�</p></td>
 84. </tr>
 85. <tr><td></td></tr>
 86. <tr>
 87. <td width=\"773\" colspan=\"2\">";
 88.  
 89. $count = 0;
 90. if ($result) {
 91. $htmltext.= "<table><tr><td>��</td><td>��</td><td>������������</td></tr>";
 92. foreach ($result as $re) :
 93. if (checkStrDoublePinyin($re->name)) {
 94. $htmltext .= "<tr><td>".$re->name."</td><td>".$re->type."</td><td>".$re->date."</td></tr>";
 95. $count++;
 96. if ($count > 200) break;
 97. }
 98. endforeach;
 99. $htmltext .= "</table>";
 100. }
 101.  
 102. fwrite($fp, $htmltext);
 103. fclose($fp);
 104. include("header.php");
 105. echo $htmltext;
 106. include("footer.php");
 107.  
 108. function checkStart($str)
 109. {
 110. switch ($str[0]) {
 111. case 'a':
 112. case 'e':
 113. case 'o':
 114. return true;
 115. case 'l':
 116. case 'n':
 117. if ($str[1] == 'a' || $str[1] == 'e' || $str[1] == 'i' || $str[1] == 'o' || $str[1] == 'u' || $str[1] == 'v')
 118. return true;
 119. else
 120. return false;
 121. case 'c':
 122. case 's':
 123. case 'z':
 124. if ($str[1] == 'h' || $str[1] == 'a' || $str[1] == 'e' || $str[1] == 'i' || $str[1] == 'o' || $str[1] == 'u')
 125. return true;
 126. else
 127. return false;
 128. case 'b':
 129. case 'd':
 130. case 'm':
 131. case 'p':
 132. case 'r':
 133. case 't':
 134. case 'y':
 135. if ($str[1] == 'a' || $str[1] == 'e' || $str[1] == 'i' || $str[1] == 'o' || $str[1] == 'u')
 136. return true;
 137. else
 138. return false;
 139. case 'f':
 140. case 'g':
 141. case 'h':
 142. case 'k':
 143. case 'w':
 144. if ($str[1] == 'a' || $str[1] == 'e' || $str[1] == 'o' || $str[1] == 'u')
 145. return true;
 146. else
 147. return false;
 148. case 'j':
 149. case 'q':
 150. case 'x':
 151. if ($str[1] == 'i' || $str[1] == 'u')
 152. return true;
 153. else
 154. return false;
 155. default:
 156. return false;
 157. }
 158. }
 159.  
 160.  
 161. function checkStrDoublePinyin($str)
 162. {
 163. global $pinyinA;
 164.  
 165. $tmpstr = $str;
 166. if (checkStart($tmpstr) === false) return false;
 167. foreach($pinyinA as $value):
 168.  
 169. if (strpos($tmpstr, $value) === 0) {
 170. if (isPinYin(substr($tmpstr, strlen($value))) === true) {
 171. return true;
 172. }
 173. else {
 174. continue;
 175. }
 176. }
 177.  
 178. endforeach;
 179.  
 180. return false;
 181. }
 182.  
 183. function isPinYin($str)
 184. {
 185. global $pinyinB;
 186.  
 187. if (checkStart($str) === false) return false;
 188. foreach($pinyinB as $value1):
 189. if ($value1 === $str) {
 190. return true;
 191. }
 192. endforeach;
 193.  
 194. return false;
 195. }
 196.  
 197. ?>

URL: http://www.pjoke.com/tools/domain/pinyindomain.php

Report this snippet


Comments

RSS Icon Subscribe to comments

You need to login to post a comment.