Return to Snippet

Revision: 60605
at November 12, 2012 02:26 by izavrski2


Initial Code
struct List {
  podaci value;
  List* next;
};

typedef List Lista;
typedef List* element; 


element FirstL(Lista *L) {
  return L;
}

element EndL(Lista *L) {
  while(L->next != NULL) {
    L = L->next;
  }
  return L;
}

element NextL(element P, Lista *L) {
  return P->next;
}

element PreviousL(element P, Lista *L) {
  while(L->next != P) {
    L = L->next;
  }
  return L;
}

element LocateL(podaci X, Lista *L) {
  while (L->next->value.sifra != X.sifra) {
    L = L->next;
  }
  return L;
}

bool InsertL(podaci X, element P, Lista *L) {
  element n = new Lista;
  n->value = X;
  n->next = P->next;
  P->next = n;
  return true;
}

void DeleteL(element P, Lista *L) {
  element del = P->next;
  P->next = del->next;
  delete del;
}

podaci RetrieveL(element P, Lista *L) {
  return P->next->value;
}

void DeleteAll(Lista *L){ 
  element del = L->next;
  while (del != NULL) {
    L->next = del->next;
    delete del;
    del = L->next;
  }
}
void InitL(Lista *L) {
  L->next = NULL;
}

Initial URL


Initial Description
U ovoj biblioteci su definirane standardne funkcije za operacije nad listom (FirstL, EndL, NextL, PreviousL, LocateL, InsertL, DeleteL, RetrieveL, DeleteAll i InitL). Te se funkcije pozivaju u glavnom programu po potrebi. Koriste pokazivači kojima se implementira tzv. vezana lista.

Initial Title
Datoteka zaglavlja -lista_pokazivac.h

Initial Tags
list

Initial Language
C++