Posted By

mronki on 11/07/12


Tagged

sort list 1 array merge function structure pointer Strukture podataka ATP zadatak


Versions (?)

ATP list


 / Published in: C++
 

program za evidenciju životinja u trgovini sa kućnim ljubimcima, ispis prema štifri (silazno), te prema cijeni i nazivu (silazno), oba sortiranja implementirana pomoću merge sorta, ispis svih elemenata koji imaju atribut datum nakon 23.rujna 2012, brisanje prema vrsti ili pojedinačno prema nazivu,

 1. #include<iostream>
 2. //#include "polje.h"
 3. #include "pokazivaci.h"
 4. using namespace std;
 5.  
 6. lista *glava;
 7. int kod=10000;
 8. bool sortirano=false;
 9. bool Bsort=false;
 10.  
 11. int datum (int dan, char mjesec[10]){
 12. int Bmjesec;
 13. if (!(strcmp(mjesec,"sjecanj"))) Bmjesec=1;
 14. else if (!(strcmp(mjesec,"veljaca"))) Bmjesec=2;
 15. else if (!(strcmp(mjesec,"ozujak"))) Bmjesec=3;
 16. else if (!(strcmp(mjesec,"travanj"))) Bmjesec=4;
 17. else if (!(strcmp(mjesec,"svibanj"))) Bmjesec=5;
 18. else if (!(strcmp(mjesec,"lipanj"))) Bmjesec=6;
 19. else if (!(strcmp(mjesec,"srpanj"))) Bmjesec=7;
 20. else if (!(strcmp(mjesec,"kolovoz"))) Bmjesec=8;
 21. else if (!(strcmp(mjesec,"rujan"))) Bmjesec=9;
 22. else if (!(strcmp(mjesec,"listopad"))) Bmjesec=10;
 23. else if (!(strcmp(mjesec,"studeni"))) Bmjesec=11;
 24. else if (!(strcmp(mjesec,"prosinac"))) Bmjesec=12;
 25. else Bmjesec=0;
 26. return Bmjesec;
 27. }
 28.  
 29. void merge (telement A[], int i, int k, int j){
 30. int I=i, J=k+1, K=0;
 31. telement *B=new telement [j-i+1];
 32. while (I<=k&&J<=j)
 33. if (Bsort){
 34. if ((A[I].cijena<A[J].cijena)||((A[I].cijena==A[J].cijena)&&(A[I].naziv[0]<A[J].naziv[0])))
 35. memcpy(&B[K++],&A[I++],sizeof(A[I++]));
 36. else
 37. memcpy(&B[K++],&A[J++],sizeof(A[J++]));}
 38. else{
 39. if (A[I].sifra<=A[J].sifra)
 40. memcpy(&B[K++],&A[I++],sizeof(A[I++]));
 41. else
 42. memcpy(&B[K++],&A[J++],sizeof(A[J++]));}
 43. if (I>k)
 44. while (J<=j)
 45. memcpy(&B[K++],&A[J++],sizeof(A[J++]));
 46. else
 47. while (I<=k)
 48. memcpy(&B[K++],&A[I++],sizeof(A[I++]));
 49. for (int I=0;I<=j-i;I++)
 50. memcpy(&A[i+I],&B[I],sizeof(B[I]));
 51. delete []B;
 52. }
 53.  
 54. void MSort (telement A[],int i,int j){
 55. if (i<j){
 56. int k=(i+j)/2;
 57. MSort(A,i,k);
 58. MSort(A,k+1,j);
 59. merge(A,i,k,j);}
 60. }
 61.  
 62. void MSort (telement A[],int N){
 63. MSort (A,0,N-1);
 64. }
 65.  
 66. void sort (telement polje[]){
 67. if (FirstL(glava) == EndL(glava)) {
 68. system("cls");
 69. cout<<"Error!\n";
 70. system ("pause");
 71. return;}
 72. int i=0;
 73. el tekuci=FirstL(glava);
 74. while (1){
 75. telement trenutni=RetreiveL(tekuci,glava);
 76. polje[i].sifra=trenutni.sifra;
 77. strcpy (polje[i].vrsta,trenutni.vrsta);
 78. strcpy (polje[i].naziv,trenutni.naziv);
 79. polje[i].cijena=trenutni.cijena;
 80. memcpy (&polje[i].datum,&trenutni.datum,sizeof(trenutni.datum));
 81. i++;
 82. if (tekuci == PreviousL(EndL(glava), glava)) break;
 83. tekuci=NextL(tekuci, glava);}
 84. MSort(polje,i);
 85. sortirano=true;
 86. DeleteAllL(glava);
 87. glava=InitL(glava);
 88. telement trenutni2;
 89. for (int k=0;k<i;k++){
 90. trenutni2.sifra=polje[k].sifra;
 91. strcpy (trenutni2.vrsta, polje[k].vrsta);
 92. strcpy (trenutni2.naziv, polje[k].naziv);
 93. trenutni2.cijena=polje[k].cijena;
 94. memcpy (&trenutni2.datum,&polje[k].datum,sizeof(polje[k].datum));
 95. InsertL(trenutni2,EndL(glava),glava);}
 96. }
 97.  
 98. int unos(){
 99. telement trenutni;
 100. int kontrola=1;
 101. trenutni.sifra=kod;
 102. system ("cls");
 103. cout<<"UNOS ZIVOTINJE\n";
 104. cout<<"--------------\n";
 105. cout<<"sifra zivotinje: "<<trenutni.sifra<<endl;
 106. cout<<"unesite vrstu zivotinje: ";
 107. cin.ignore();
 108. cin.getline(trenutni.vrsta,100);
 109. cout<<"unesite naziv zivotinje: ";
 110. cin.getline(trenutni.naziv,100);
 111. cout<<"unesite cijenu zivotinje (u kunama): ";
 112. cin>>trenutni.cijena;
 113. do{
 114. if (kontrola==0) cout<<"pogresan unos\n";
 115. cout<<"datum dostave\n";
 116. cout<<"unesite dan: ";
 117. cin>>trenutni.datum.dan;
 118. cout<<"unesite mjesec (rijecima): ";
 119. cin.ignore();
 120. cin.getline(trenutni.datum.Rmjesec,10);
 121. cout<<"unesite godinu: ";
 122. cin>>trenutni.datum.godina;
 123. trenutni.datum.Bmjesec=datum (trenutni.datum.dan,trenutni.datum.Rmjesec);
 124. kontrola=0;}
 125. while (trenutni.datum.dan>30||trenutni.datum.Bmjesec==0);
 126. return InsertL(trenutni,EndL(glava),glava);
 127. }
 128.  
 129. void ispis (telement polje[]){
 130. system ("cls");
 131. if(!Bsort&&sortirano) sort(polje);
 132. if (!Bsort){
 133. cout<<"ISPIS LISTE OD ZADNJE DODANE ZIVOTINJE\n";
 134. cout<<"--------------------------------------\n";}
 135. else{
 136. cout<<"ISPIS SORTIRANE LISTE\n";
 137. cout<<"---------------------\n";}
 138. el tekuci=PreviousL(EndL(glava),glava);
 139. if (FirstL(glava)==EndL(glava)){
 140. system ("pause");
 141. return;}
 142. while (1){
 143. telement trenutni=RetreiveL(tekuci,glava);
 144. cout<<"sifra zivotinje: "<<trenutni.sifra<<endl;
 145. cout<<"vrsta zivotinje: "<<trenutni.vrsta<<endl;
 146. cout<<"naziv zivotinje: "<<trenutni.naziv<<endl;
 147. cout<<"cijena zivotinje: "<<trenutni.cijena<<" kn\n";
 148. cout<<"datum dostave: "<<trenutni.datum.dan<<"."<<trenutni.datum.Rmjesec<<" "<<trenutni.datum.godina<<"."<<endl;
 149. cout<<"------------------------------\n";
 150. if(tekuci==FirstL(glava)) break;
 151. tekuci=PreviousL(tekuci,glava);}
 152. system("pause");
 153. }
 154.  
 155. void pretraga (){
 156. system ("cls");
 157. int brojilo=0;
 158. el tekuci=FirstL(glava);
 159. if (FirstL(glava) == EndL(glava)) {
 160. cout<<"Error!\n";
 161. system ("pause");
 162. return;}
 163. cout<<"ZIVOTINJE DOSTAVLJENE NAKON 23.rujna.2012.\n";
 164. cout<<"--------------------------------------\n";
 165. while (1){
 166. telement trenutni=RetreiveL(tekuci,glava);
 167. if((trenutni.datum.godina>2012)||(trenutni.datum.godina==2012&&trenutni.datum.Bmjesec>9)||
 168. (trenutni.datum.godina==2012&&trenutni.datum.Bmjesec==9&&trenutni.datum.dan>23)){
 169. cout<<"sifra zivotinje: "<<trenutni.sifra<<endl;
 170. cout<<"vrsta zivotinje: "<<trenutni.vrsta<<endl;
 171. cout<<"naziv zivotinje: "<<trenutni.naziv<<endl;
 172. cout<<"cijena zivotinje: "<<trenutni.cijena<<" kn\n";
 173. cout<<"datum dostave: "<<trenutni.datum.dan<<"."<<trenutni.datum.Rmjesec<<"."<<trenutni.datum.godina<<"."<<endl;
 174. cout<<"-----------------------------\n";
 175. brojilo++;}
 176. if (tekuci == PreviousL(EndL(glava), glava)) break;
 177. tekuci=NextL(tekuci, glava);}
 178. cout<<"broj elemenata: "<<brojilo<<endl;
 179. system("pause");
 180. }
 181.  
 182. int brisanjeZ (){
 183. system ("cls");
 184. if (FirstL(glava) == EndL(glava)) {
 185. cout<<"Error!\n";
 186. system ("pause");
 187. return 0;}
 188. telement izbor;
 189. cout<<"unesite naziv zivotinje koju zelite izbrisati: ";
 190. cin.ignore();
 191. cin.getline(izbor.naziv,100);
 192. return DeleteL(LocateL(izbor,glava),glava);
 193. }
 194.  
 195. int brisanjeV (){
 196. int kontrola=0;
 197. system ("cls");
 198. if (FirstL(glava) == EndL(glava)) {
 199. cout<<"Error!\n";
 200. system ("pause");
 201. return 0;}
 202. telement izbor;
 203. cout<<"unesite naziv vrste koju zelite izbrisati: ";
 204. cin.ignore();
 205. cin.getline(izbor.vrsta,100);
 206. while(1){
 207. if (!(DeleteL(LocateL(izbor,glava),glava))) return kontrola;
 208. kontrola=1;}
 209. return kontrola;
 210. }
 211.  
 212. int main(){
 213. int izbor,brojilo;
 214. glava=NULL;
 215. glava=InitL(glava);
 216. telement polje[1000];
 217. do{
 218. system ("cls");
 219. cout<<"IZBORNIK\n";
 220. cout<<"--------\n";
 221. cout<<"1. unos u listu\n2. ispis liste od zadnje dodane zivotinje\n3. ispis svih zivotinja dostavljenih nakon 23.9.2012.\n"
 222. <<"4. brisanje unosa prema nazivu zivotinje\n5. brisanje svih unosa odabrane vrste\n"
 223. <<"6. sortiranje prema cijeni i nazivu\n7. ispis sortirane liste\n0. izlaz iz programa\n\n";
 224. cout<<"Izbor: \n";
 225. cin>>izbor;
 226. switch (izbor){
 227. case 1:
 228. if (unos()) kod++;
 229. sortirano=false;
 230. break;
 231. case 2:
 232. Bsort=false;
 233. ispis(polje);
 234. sortirano=false;
 235. break;
 236. case 3:
 237. pretraga();
 238. break;
 239. case 4:
 240. PV=true;
 241. if (brisanjeZ())
 242. sortirano=false;
 243. else cout<<"ne postoji element\n";
 244. break;
 245. case 5:
 246. PV=false;
 247. if(!(brisanjeV())) cout<<"ne postoji element\n";
 248. else sortirano=false;
 249. break;
 250. case 6:
 251. Bsort=true;
 252. if (!sortirano){
 253. sort (polje);
 254. cout<<"lista je uspjesno sortirana!\n";}
 255. else cout<<"lista je vec sortirana\n";
 256. system("pause");
 257. break;
 258. case 7:
 259. if (sortirano){
 260. Bsort=true;
 261. ispis(polje);}
 262. else{
 263. cout<<"lista nije sortirana!\n";
 264. system("pause");}
 265. break;
 266. case 0:
 267. break;
 268. default:
 269. cout<<"pogresan unos\n";
 270. }
 271. }
 272. while (izbor!=0);
 273. DeleteAllL(glava);
 274. return 0;
 275. }

Report this snippet  

Comments

RSS Icon Subscribe to comments
Posted By: itutavac on November 12, 2012

Kolega ima uredna poravnanja i zanimljivo je rijesio ispis elemenata nakon 23.09.2012

You need to login to post a comment.