Posted By

Skabed on 04/13/12


Tagged


Versions (?)

NerdsVsZombiesEntrega1.c


 / Published in: C
 

NerdsVsZombies

 1. #include "lib/libreria.h"
 2.  
 3. //Les dues següents llibreries ens permetran generar nombres aleatoris
 4. #include <stdlib.h>
 5. #include <time.h>
 6. //////////////////////////////////////////////////////////////////////
 7.  
 8. //La seguent llibreria ens permetra ficar retards (sleep)
 9. #include <Windows.h>
 10. //////////////////////////////////////////////////////////////////////
 11.  
 12. #include "NerdsVsZombies.h"
 13.  
 14. #define maxVidesZombie 3
 15. #define zombiesMortsObjectiu 5
 16.  
 17.  
 18. int NerdsVsZombies_Init(struct regInfo *reg)
 19. // Funcio que inicialitza les variables, registres, etc
 20. // Nomes s'executara una vegada (no esta dins el bucle del joc sino fora)
 21. {
 22. int i;
 23.  
 24. //Iniciem les estructures de dades dels nerds i zombies
 25. for (i = 0; i<=9; i++)
 26. {
 27. //Com que nomes tenim 5 nerds...
 28. if (i<=4)
 29. {
 30. //iniciem les dades dels nerds
 31. reg ->tNerd[i].disparActiu = FALSE;
 32. reg ->tNerd[i].graficNerdActiu = FALSE;
 33. reg ->tNerd[i].zombieDavant = FALSE;
 34. reg ->tNerd[i].dades.apuntador = NULL;
 35. reg ->tNerd[i].dispar.apuntador = NULL;
 36.  
 37. }
 38. //iniciem les dades dels zombies
 39. reg ->tZombie[i].graficZombieActiu = FALSE;
 40. reg ->tZombie[i].vidaZombie = maxVidesZombie; //Modificar per ficar-ho com a constant; #modificar constant videsZombie
 41. reg ->tZombie[i].dades.apuntador = NULL;
 42. }
 43.  
 44. // Iniciem el fons de pantalla
 45. reg ->background = Sprite_Create("data/background_sinacabar.png");
 46.  
 47. // Inicialitzem l'estat del joc
 48. reg ->JocFinalitzat = FALSE;
 49.  
 50. // Inicialitzem l'objectiu del joc (matar zombiesMortsObjectiu zombies)
 51. reg ->ZombiesMorts = 0;
 52. return 1;
 53. }
 54.  
 55. int NerdsVsZombies_Tick(struct regInfo *reg)
 56. // Funcio que s'executara cada cop que passi el bucle del joc
 57. {
 58. // IMPORTANT!!!!!! INCLOURE LA LINIA
 59. // struct regInfo reg;
 60. // A L'ARXIU MAIN.C (1A LINIA, ABANS DE RES)
 61.  
 62. int i,j,k;
 63. int nombreAleatori;
 64. srand(time(NULL));
 65.  
 66. // Proces de creacio de zombie en cas de que no n'hi hagin 10
 67. CreacioZombie(reg);
 68.  
 69. // Avancem els zombies
 70. AvancarZombie(reg);
 71.  
 72. //Comprovem l'objectiu del joc o si un zombie ha arribat a l'esquerra
 73. // si es aixi, finalitzem el joc
 74. if (ComprovarObjectiu(reg) || ComprovarZombieEsquerra(reg))
 75. FinalitzarJoc(reg);
 76.  
 77. //Mirem si hi ha algun zombie mort, en aquest cas l'esborrem i correm la informacio dels zombies un lloc
 78. for (i = 0; i <= 9 ; i++)
 79. {
 80. if (ComprovarZombieMort(reg,i))
 81. {
 82. AugmentarZombiesMorts(reg);
 83. EsborrarZombie(reg,i);
 84. }
 85. }
 86.  
 87. // Avancem els dispars
 88. AvancarDispars(reg);
 89.  
 90. //Recorrem els nerds
 91. for (i = 0; i <=4; i++)
 92. {
 93. //Recorrem els zombies
 94. for (j = 0; j <= 9; j++)
 95. {
 96. // Comprovem si el nerd te un zombie davant
 97. ComprovarZombieDavant(reg,i,j);
 98.  
 99. // si te zombieDavant i el dispar no estava activat, activem el dispar
 100. ActivarDispar(reg,i);
 101.  
 102. // Comprovar l'estat de xoc entre els dispars i els zombies
 103. if (ComprovarXocDisparZombie(reg,i,j))
 104. {
 105. // Si xoquen, el zombie perd una vida
 106. DisminuirVidaZombie(reg, j);
 107. // i esborrem el dispar
 108. EsborrarDispar(reg,i);
 109. }
 110.  
 111. //Mirar si zombie i nerd xoquen, en aquest cas eliminem el nerd:
 112. if (ComprovarXocNerdZombie(reg,i,j))
 113. EliminarNerd(reg,i);
 114. }// Tanca for per recorrer zombies
 115. }// Tanca for per recorrer nerds
 116.  
 117. // Si s'apreta el boto esquerra del ratoli
 118. if(g_Mouse.trg[BUTTON_LEFT]) {
 119. // comprovem que no existeixin ja 5 nerds
 120. if (!ComprovarNerdsMaxims(reg,4))
 121. {
 122. // Creem un nerd, passant-li a la funcio l'ultim lloc lliure com a indexNerd
 123. CrearNerd(reg, UltimLlocLliureNerd(reg));
 124. }
 125. }
 126.  
 127. // Si s'apreta el boto dreta del ratoli
 128. if(g_Mouse.trg[BUTTON_RIGHT])
 129. {
 130. // Eliminem l'ultim nerd creat
 131. EliminarNerd(reg, UltimNerdCreat(reg, 4));
 132. }
 133.  
 134. return !reg ->JocFinalitzat;
 135. }
 136.  
 137. void NerdsVsZombies_Draw(struct regInfo *reg)
 138. {
 139. int i;
 140.  
 141. //dibuixem el fons (background)
 142. Sprite_Draw(reg ->background,1,1);
 143.  
 144. // part de dibuix dels dispars:
 145. for (i = 0; i <= 4; i ++)
 146. {
 147. if (reg ->tNerd[i].disparActiu)
 148. Sprite_Draw(reg ->tNerd[i].dispar.apuntador, reg ->tNerd[i].dispar.x, reg ->tNerd[i].dispar.y);
 149. }
 150.  
 151. //part de dibuixar el Nerd
 152. i = 0;
 153. while (i <= 4 && reg ->tNerd[i].dades.apuntador != NULL)
 154. {
 155. // Dibuixem el nerd
 156. Sprite_Draw(reg ->tNerd[i].dades.apuntador, reg ->tNerd[i].dades.x, reg ->tNerd[i].dades.y);
 157. // i indiquem que hi ha un grafic actiu
 158. reg ->tNerd[i].graficNerdActiu = TRUE;
 159. i++;
 160. }
 161. //Si nerd.apuntador es NULL, vol dir que no està actiu, per tant:
 162. if (reg ->tNerd[i].dades.apuntador == NULL)
 163. reg ->tNerd[i].graficNerdActiu = FALSE;
 164.  
 165. //part de dibuix del Zombie
 166. i = 0;
 167. while (i <= 9 && reg ->tZombie[i].dades.apuntador != NULL)
 168. {
 169. // Dibuixem el zombie de la posicio i
 170. Sprite_Draw(reg ->tZombie[i].dades.apuntador, reg ->tZombie[i].dades.x, reg ->tZombie[i].dades.y);
 171. i++;
 172. }
 173. //Si zombie.apuntador es NULL, vol dir que no està actiu, per tant:
 174. if (reg ->tZombie[i].dades.apuntador == NULL)
 175. reg ->tZombie[i].graficZombieActiu = FALSE;
 176.  
 177.  
 178. }
 179.  
 180. void NerdsVsZombies_Release()
 181. {
 182. }
 183.  
 184. void CreacioZombie(struct regInfo *reg)
 185. // Crea nou zombie mitjançant un nombre aleatori
 186. {
 187. int i, nombreAleatori;
 188.  
 189. srand(time(NULL));
 190. if (!reg ->tZombie[9].graficZombieActiu)
 191. {
 192. //Creem un nombre aleatori
 193. nombreAleatori = rand();
 194. if (nombreAleatori < 0,20)
 195. {
 196. // Hem de recorrer els zombies per saber el primer que no esta actiu
 197. i = 0;
 198. while (reg ->tZombie[i].graficZombieActiu)
 199. i++;
 200. //Deixem espai entre zombies
 201. if (i == 0)
 202. {
 203. //Creem un gràfic per al zombie:
 204. reg ->tZombie[i].dades.apuntador = Sprite_Create("data/zombie1/walk/zombie1_walk0000.png");
 205. //Indiquem que hi ha un grafic de Zombie actiu:
 206. reg ->tZombie[i].graficZombieActiu = TRUE;
 207. //Finalment el dibuixem, just a la dreta de la pantalla i en una fila aleatoria:
 208. reg ->tZombie[i].dades.x = 1368-10; // s'ha de modificar per RESOLUTION_X; #modificar
 209. // La seguent operacio ens permetra assegurar-nos que zombie.y conté un valor multiple de 100
 210. reg ->tZombie[i].dades.y = (((((rand()%600)-1)/100)*100)+1); //s'ha de modificar per a RESOLUTION_Y; #modificar
 211. // Li assignem les vides
 212. reg ->tZombie[i].vidaZombie = maxVidesZombie; //#modificar constant videsZombie
 213. }
 214. else if (reg->tZombie[i-1].dades.x < 1368-75) //modificar per a RESOLUTION_X #modificar
 215. {
 216. //Creem un gràfic per al zombie:
 217. reg ->tZombie[i].dades.apuntador = Sprite_Create("data/zombie1/walk/zombie1_walk0000.png");
 218. //Indiquem que hi ha un grafic de Zombie actiu:
 219. reg ->tZombie[i].graficZombieActiu = TRUE;
 220. //Finalment el dibuixem, just a la dreta de la pantalla i en una fila aleatoria:
 221. reg ->tZombie[i].dades.x = 1368-10; // s'ha de modificar per RESOLUTION_X; #modificar
 222. // La seguent operacio ens permetra assegurar-nos que zombie.y conté un valor multiple de 100
 223. reg ->tZombie[i].dades.y = (((((rand()%600)-1)/100)*100)+1); //s'ha de modificar per a RESOLUTION_Y; #modificar
 224. // Li assignem les vides
 225. reg ->tZombie[i].vidaZombie = maxVidesZombie; //#modificar constant videsZombie
 226. }
 227. }
 228. }
 229. }
 230. void AvancarZombie(struct regInfo *reg)
 231. // Li resta 1 a la posicio x de tots els zombies
 232. {
 233. int i;
 234. // Avancem els zombies
 235. i = 0;
 236. while (i <= 9 && reg ->tZombie[i].graficZombieActiu)
 237. {
 238. // Fem que el zombie avanci una passa cap a l'esquerra
 239. reg ->tZombie[i].dades.x -= 1;
 240. i++;
 241. }
 242. }
 243. void FinalitzarJoc(struct regInfo *reg)
 244. // Fica la variable JocFinalitzat a 1 (TRUE) i crea una breu parada del joc de 1 segon i mig
 245. {
 246. reg ->JocFinalitzat = TRUE;
 247. Sleep(1500);
 248. }
 249. int ComprovarObjectiu(struct regInfo *reg)
 250. // retorna 1 si hem assolit l'objectiu del joc (matar zombiesMortsObjectiu zombies)
 251. {
 252. int retornar = FALSE;
 253. if (reg ->ZombiesMorts == zombiesMortsObjectiu)
 254. retornar = TRUE;
 255. return retornar;
 256. }
 257. int ComprovarZombieEsquerra(struct regInfo *reg)
 258. // Retorna CERT si hi ha algun zombie tocant l'esquerra o FALS en cas contrari
 259. {
 260. int retornar = FALSE;
 261. if (reg ->tZombie[0].dades.x < 50)
 262. retornar = TRUE;
 263. return retornar;
 264. }
 265. int ComprovarZombieMort(struct regInfo *reg, int index)
 266. // Retorna CERT si zombie es mort i FALS si encara esta viu
 267. {
 268. int retornar = FALSE;
 269. if (reg ->tZombie[index].vidaZombie == 0)
 270. retornar = TRUE;
 271. return retornar;
 272. }
 273. void AugmentarZombiesMorts(struct regInfo *reg)
 274. //Augmenta en 1 la quantitat de zombies que hem matat
 275. {
 276. reg ->ZombiesMorts += 1;
 277. }
 278. void EsborrarZombie(struct regInfo *reg, int index)
 279. // Esborra la informacio del zombie[index] i fa correr la informacio un lloc per sobreescriure'l i conservar l'ordre
 280. {
 281. while (index <= 9 && reg ->tZombie[index].graficZombieActiu)
 282. {
 283. // Cas que sigui el zombie numero 10, l'ultim
 284. // o sigui un entremitg pero no n'hi hagin mes (tots els posteriors no existeixin)
 285. if (index == 9 || !reg ->tZombie[index].graficZombieActiu)
 286. {
 287. reg ->tZombie[index].dades.apuntador = NULL;
 288. reg ->tZombie[index].graficZombieActiu = FALSE;
 289. reg ->tZombie[index].dades.x = 0;
 290. reg ->tZombie[index].dades.y = 0;
 291. }
 292. // Sino es l'ultim, correm la informacio un lloc
 293. else
 294. {
 295. // Li assignem la informacio del seguent zombie
 296. reg ->tZombie[index] = reg ->tZombie[index+1];
 297. }
 298. index++;
 299. }
 300. }
 301. void AvancarDispars(struct regInfo *reg)
 302. // Li suma 1 a la posicio dels dispars
 303. {
 304. int i;
 305. for (i = 0; i <= 4; i++)
 306. {
 307. if (reg ->tNerd[i].disparActiu)
 308. // Fem que el dispar avanci cap a la dreta
 309. reg ->tNerd[i].dispar.x += 1;
 310. }
 311. }
 312. void ComprovarZombieDavant(struct regInfo *reg, int indexNerd, int indexZombie)
 313. // Actualitza la variable zombieDavant en funcio de si te (true) o no te (false) un zombie mes endavant el nerd
 314. {
 315. // Comprovem si el nerd te un zombie davant
 316. if (reg ->tNerd[indexNerd].dades.x + 10 < reg ->tZombie[indexZombie].dades.x - 10 && reg ->tNerd[indexNerd].dades.y == reg ->tZombie[indexZombie].dades.y)// && !reg ->tNerd[i].disparActiu)
 317. reg ->tNerd[indexNerd].zombieDavant = TRUE;
 318. else
 319. reg ->tNerd[indexNerd].zombieDavant = FALSE;
 320. }
 321. void ActivarDispar(struct regInfo *reg, int indexNerd)
 322. // Li passem el registre i l'index del nerd i li inicialitza el dispar
 323. {
 324. if (reg ->tNerd[indexNerd].zombieDavant && !reg ->tNerd[indexNerd].disparActiu)
 325. {
 326. // Li diem que el dispar esta actiu
 327. reg ->tNerd[indexNerd].disparActiu = TRUE;
 328. // Li assignem les mateixes dades que el nerd perque apareixi a la seva mateixa posicio
 329. reg ->tNerd[indexNerd].dispar.x = reg ->tNerd[indexNerd].dades.x;
 330. reg ->tNerd[indexNerd].dispar.y = reg ->tNerd[indexNerd].dades.y;
 331. // Li creem el sprite
 332. reg ->tNerd[indexNerd].dispar.apuntador = Sprite_Create("data/disparo_bird/disparo_bird0000.png");
 333. }
 334. }
 335. int ComprovarXocDisparZombie(struct regInfo *reg, int indexNerd,int indexZombie)
 336. // Retorna 1 si dispar del nerd indexNerd i zombie de index indexZombie xoquen, 0 si no
 337. {
 338. int retorna = FALSE;
 339. if (reg ->tNerd[indexNerd].dispar.x >= reg ->tZombie[indexZombie].dades.x && reg ->tNerd[indexNerd].dispar.y == reg ->tZombie[indexZombie].dades.y)
 340. retorna = TRUE;
 341. return retorna;
 342. }
 343. void DisminuirVidaZombie(struct regInfo *reg, int indexZombie)
 344. {
 345. reg ->tZombie[indexZombie].vidaZombie -= 1;
 346. }
 347. void EsborrarDispar(struct regInfo *reg, int indexNerd)
 348. {
 349. reg ->tNerd[indexNerd].dispar.x = 0;
 350. reg ->tNerd[indexNerd].dispar.y = 0;
 351. reg ->tNerd[indexNerd].dispar.apuntador = NULL;
 352. reg ->tNerd[indexNerd].disparActiu = FALSE;
 353. }
 354. int ComprovarXocNerdZombie(struct regInfo *reg, int indexNerd,int indexZombie)
 355. // Retorna 1 si el zombie de index indexZombie i el nerd de index indexNerd xoquen, 0 en altre cas
 356. {
 357. int retorna = FALSE;
 358. if (reg ->tNerd[indexNerd].dades.x + 10 == reg ->tZombie[indexZombie].dades.x - 10 && reg ->tNerd[indexNerd].dades.y == reg ->tZombie[indexZombie].dades.y)
 359. {
 360. retorna = TRUE;
 361. }
 362. return retorna;
 363. }
 364. void EliminarNerd(struct regInfo *reg, int indexNerd)
 365. // Elimina nerd de posicio indexNerd i corra la informacio un lloc perque quedi la taula ben ordenada
 366. {
 367. while (indexNerd <= 4 && reg ->tNerd[indexNerd].graficNerdActiu)
 368. {
 369. // Cas que sigui el nerd numero 5, l'ultim
 370. // o sigui un entremitg no n'hi hagin mes (tots els posteriors no existeixin)
 371. if (indexNerd == 4 || !reg ->tNerd[indexNerd+1].graficNerdActiu)
 372. {
 373. reg ->tNerd[indexNerd].dades.apuntador = NULL;
 374. reg ->tNerd[indexNerd].graficNerdActiu = NULL;
 375. reg ->tNerd[indexNerd].dades.x = 0;
 376. reg ->tNerd[indexNerd].dades.y = 0;
 377. }
 378. // Sino es l'ultim, correm la informacio un lloc
 379. else
 380. // Li assignem la informacio del seguent nerd
 381. reg->tNerd[indexNerd] = reg ->tNerd[indexNerd+1];
 382.  
 383. indexNerd++;
 384. }
 385. }
 386. int ComprovarNerdsMaxims(struct regInfo *reg, int maximNerds)
 387. //Retorna CERT si hem arribat al maxim de nerds i FALS si encara ens queda algun espai lliure
 388. {
 389. int retorna = FALSE;
 390. if (reg->tNerd[maximNerds].graficNerdActiu)
 391. retorna = TRUE;
 392. return retorna;
 393. }
 394. int UltimLlocLliureNerd(struct regInfo *reg)
 395. // Retorna ultim lloc lliure dels nerds, -1 si no n'hi ha cap de lliure
 396. {
 397. int retorna, i = 0;
 398. if (ComprovarNerdsMaxims(reg,4))
 399. retorna = -1;
 400. else
 401. {
 402. while (reg ->tNerd[i].graficNerdActiu)
 403. i++;
 404. retorna = i;
 405. }
 406. return retorna;
 407. }
 408. void CrearNerd(struct regInfo *reg, int indexNerd)
 409. {
 410. // Senyalem que el grafic està creat
 411. reg->tNerd[indexNerd].graficNerdActiu = TRUE;
 412. // crear o modificar posicio del nerd
 413. reg ->tNerd[indexNerd].dades.x = g_Mouse.x;
 414. // La seguent operacio ens permetra assegurar-nos que nerd.y conte un valor multiple de 100
 415. reg ->tNerd[indexNerd].dades.y = ((((g_Mouse.y-1)/100)*100)+1);
 416.  
 417. //Si no existeix un grafic el creem
 418. if (reg ->tNerd[indexNerd].dades.apuntador == NULL)
 419. {
 420. reg ->tNerd[indexNerd].dades.apuntador = Sprite_Create("data/nerd1/nerd_standing/nerd0000.png");
 421. }
 422. }
 423. int UltimNerdCreat(struct regInfo *reg, int maximNerds)
 424. // Retorna ultim nerd creat o -1 si no n'hi ha cap de creat
 425. {
 426. while (!reg ->tNerd[maximNerds].graficNerdActiu && maximNerds >= 0)
 427. maximNerds--;
 428. return maximNerds;
 429. }
 430.  
 431. /* ===================================
 432. ============ TO DO LIST ===========
 433. =================================== #TODO
 434. -Coses fetes:
 435. * fer que zombies i nerds apareguin en multiples de y (fet)
 436. * background (fet)
 437. * ficar un registre extra amb una taula per permetre tindre fins a 10 zombies (fet)
 438. * boto dret --> elimini l'ultim zombie creat (fet)
 439. * fer 2 registres diferents: un pels zombies i l'altre pels nerds (fet)
 440. * implementar xocs (fet)
 441. * dintre de DRAW pintar tots els zombies que tinguin grafics i no nomes zombie[1] (fet)
 442. * dintre de TICK crear mes de un zombie (fet)
 443. * implementar sistema d'aleatorietat perque no surtin tots de cop (fet)
 444. * implementar dispars (fet)
 445. * comprovar a funcio tick mes o menys com el xoc de nerds i zombies pero amb dispars (fet)
 446. * pintar-los (fet)
 447. * fer que avancin a cada tick (fet)
 448. * crear estructura per les dades del dispar a part i després incloure-la dins de l'estructura del nerd (fet)
 449. * nerds disparen si i nomes si tenen un zombie al davant (fet)
 450. * a cada tick del programa, actualitzar l'estat de la variable zombieDavant (dintre de Nerd) segons si
 451. cada nerd te (1) o no te (0) un zombie a la mateixa y que ell (fet)
 452. * zombies aguantaran 3 atacs maxim (fet)
 453. * LUXE: implementar-ho amb funcions per separar el codi i d'aquesta manera optimitzar-lo (fet)
 454. ____________________________________________________________________________________________________
 455. ____________________________________________________________________________________________________
 456. -Coses per fer:
 457. */

Report this snippet  

You need to login to post a comment.