Posted By

alberomo on 10/17/11


Tagged

php gmail mailing classroom LaVioleta


Versions (?)

Uso de la libreria PHPMailer con una cuenta gmail.


 / Published in: PHP
 

URL: http://phpmailer.worxware.com/index.php?pg=examplebgmail

Script para usar la librería PHP Mailer para enviar un mail usando gmail como servidor SMTP.

Se debe descargar la librería phpMailer (www.phpmailer.worxware.com).

Se usa una plantilla html para maquetar el cuerpo del mensaje.

Desde un servidor local XAMPP. (Nota:descomentar extension=php_openssl.dll en el fichero php.ini).

 1. <?php
 2. //Script per usar gmail amb la llibreria PHP Mailer, desde un localhost (XAMPP).
 3.  
 4. include('PHPMailer_5.2.0/class.phpmailer.php'); //Utilitzacio d'una clase de la llibreria. Canvia ruta si s'escau.
 5.  
 6. $mail = new PHPMailer(); //Crea un objecte/instancia.
 7. $mail->IsSMTP(); // enviament per protocol SMTP
 8. $mail->IsHTML(true);
 9.  
 10. //Parametres d enviament (prepara l'objecte). (Si no es definen, s utilitzan els valors de per defecte).
 11. define('DOCUMENT_ROOT', $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']); //Es defineix el "root". Amb aquest cas es fa coincidir amb el root del server. Ajustar si s'escau.
 12. $mail->SMTPDebug = 2; //Habilita el SMTPDebug per test.
 13. $mail->Host = "smtp.gmail.com"; //Estableix GMAIL com el servidor SMTP.
 14. $mail->SMTPAuth= true; //Habilita la autenticació SMPT.
 15. $mail->SMTPSecure="tls"; //Estableix el prefix del servidor.
 16. $mail->Port = 587 ; //Estableix el port SMTP.
 17. $mail->Username="nombredelusuario"; //Username de la conte de correo que s'utilitza com a servei d'enviament.
 18. $mail->Password="123456789"; //contrasenya del compte.
 19.  
 20.  
 21. //Parametres de Remitents
 22. $mail->SetFrom('[email protected]', 'Nombre');
 23. $mail->AddReplyTo('[email protected]','Nombre');
 24. $mail->Subject ="test";
 25. $mail->AltBody =" Missatge es en format HTML, renovat carcamal!!";//Messatge d'advertencia pels usuaris que no utilitzan un client HTML.
 26.  
 27. // Construccio del Body i assignacio a variable (body).
 28. $body=file_get_contents(DOCUMENT_ROOT.'plantilla.html');//Plantilla HTML creat. Document root+ruta "absoluta".
 29.  
 30. //Utilitzacio de la funcio MsgHTML i utilitzacio de la variable body creada avançs per compondre el cos del missatge.
 31. $mail->MsgHTML($body);
 32. //S'indica adressa electronica on s'envia el mail i el nom.
 33. $mail->AddAddress('[email protected]','Nombre Destinatario');
 34.  
 35. $mail->Send();
 36. ?>

Report this snippet  

You need to login to post a comment.