Posted By

s1w on 06/13/11


Tagged

algorithm tsp problem minimum travelling salesman spanning kruskal prim


Versions (?)

Travelling Salesman Problem >> Java


 / Published in: Java
 

URL: http://siwego.net/dev/tsp_java.zip

[start_tsp.bat] file should be made for launching: start "output" java -jar TSP.jar

 1. import java.awt.*; import java.awt.event.*; import javax.swing.*; import java.util.*;
 2. @SuppressWarnings("serial")
 3. /*
 4.  * @author: Michal Sztolcman s3826
 5.  * subject: TSP z alg. Kruskala i Prima
 6. */
 7.  
 8. class TSPgraphics extends JPanel implements ComponentListener {
 9. public static int ROUTE_POINTS = 20;
 10. Dimension size; double factorX, factorY;
 11. Node[] Nodes; // zbior wylosowanych pojedynczych punktow (wezlow)
 12. ArrayList<String> output; boolean printed, connections; Set routes;
 13. char tmp_ch; TSP.alg last_alg; boolean last_tsp, rolled;
 14.  
 15. class Node extends Point {
 16. char point; int tsp_degree;
 17. public Node(char c, int x, int y) {
 18. super(x, y);
 19. point = c; tsp_degree = 0;
 20. }
 21. public Node(int i, int x, int y) {
 22. this((char)('A'+i), x, y);
 23. }
 24. public double getDistance(Node n) {
 25. return Math.sqrt(Math.pow(x-n.x,2)+Math.pow(y-n.y,2));
 26. }
 27. public String toString() {
 28. return ""+point;
 29. }
 30. }
 31.  
 32. public TSPgraphics() {
 33. addComponentListener(this);
 34. }
 35.  
 36. public void roll() {
 37. size = new Dimension(getWidth(), getHeight());
 38. factorX = factorY = 1;
 39. connections = false; printed = false;
 40. rollNodes();
 41. repaint();
 42. }
 43.  
 44. public void connect(final TSP.alg alg, final char startNode) {
 45. if (alg != last_alg || last_tsp != TSP.TSPselected() || (alg == TSP.alg.PRIM && tmp_ch != startNode))
 46. printed = false;
 47. last_alg = alg; last_tsp = TSP.TSPselected();
 48. if (!printed) System.out.print("\n\nconnecting.");
 49. else return;
 50.  
 51. final Thread connecting = new Thread() {
 52. public void run() {
 53. NodePair p; Character A, B; dumped = false;
 54. output = new ArrayList<String>();
 55. output.add("\n\n"+(TSP.TSPselected() ? "tsp " : "")+(""+alg).toLowerCase()+" - step log:");
 56.  
 57. if (alg == TSP.alg.KRUSKAL) { // <-- KRUSKAL
 58. // rodzina jednoelementowych zbiorow z kazdym z wezlow
 59. LinkedList divList = new LinkedList(); Set hs1;
 60.  
 61. // utworzenie uporzadkowanego zbioru segmentow NodePair rosnaco wg. dystansu
 62. routes = new TreeSet( new Comparator<NodePair>() {
 63. public int compare(NodePair p1, NodePair p2) {
 64. //w przypadku wyniku 0 TreeSet nie dopuscil by roznych polaczen o tej samej odleglosci
 65. return p1.distance - p2.distance < 0 ? -1 : 1;
 66. }
 67. });
 68. // dodanie wszystkich par punktow NodePair wraz z odlegloscia do zbioru
 69. for (int i = 0; i < Nodes.length; i++) {
 70. for (int j = 0; j < i && i > 0; j++) {
 71. routes.add( new NodePair(Nodes[j]+""+Nodes[i], Nodes[j].getDistance(Nodes[i])) );
 72. }
 73. // utworzenie zbioru z jednym elementem (wezlem)
 74. hs1 = new HashSet(); hs1.add((char) ('A'+i));
 75. divList.add(hs1); // dodanie do rodziny zbiorow
 76. }
 77.  
 78. // operacja laczenia zbiorow w rodzinie zbiorow i oznaczanie polaczen
 79. Iterator divIt, routeIt = routes.iterator();
 80. Set pointSet, leftSet;
 81. while(routeIt.hasNext() && divList.size() != 1) {
 82. divIt = divList.iterator();
 83. p = (NodePair) routeIt.next();
 84. A = p.segment.charAt(0);
 85. B = p.segment.charAt(1);
 86. leftSet = null;
 87. pointSet = null;
 88. String tmp = "route("+A+","+B+") --> ";
 89. while (divIt.hasNext()) {
 90. pointSet = (HashSet) divIt.next();
 91.  
 92. if (TSP.TSPselected() && (Nodes[idx(A)].tsp_degree >= 2 || Nodes[idx(B)].tsp_degree >= 2)) continue;
 93. if (pointSet.contains(A) && pointSet.contains(B)) continue;
 94. else if (pointSet.contains(A) || pointSet.contains(B))
 95. if (leftSet == null) leftSet = pointSet;
 96. else {
 97. leftSet.addAll(pointSet);
 98. divIt.remove();
 99. p.connection = true;
 100. if (TSP.TSPselected()) {
 101. Nodes[idx(A)].tsp_degree++;
 102. Nodes[idx(B)].tsp_degree++;
 103. }
 104. break;
 105. }
 106. }
 107. divIt = divList.iterator();
 108. while (divIt.hasNext())
 109. tmp += divIt.next();
 110. output.add(tmp);
 111. }
 112. if (TSP.TSPselected()) {
 113. String segment = "";
 114. for (int i = 0; i < Nodes.length; i++) {
 115. if (Nodes[i].tsp_degree == 1) segment += Nodes[i];
 116. Nodes[i].tsp_degree = 0;
 117. }
 118. routeIt = routes.iterator();
 119. while(routeIt.hasNext()) {
 120. p = (NodePair) routeIt.next();
 121. if (p.segment.equals(segment)) {
 122. p.connection = true;
 123. output.add("finally "+segment.charAt(0)+" -> "+segment.charAt(1));
 124. break;
 125. }
 126. }
 127. }
 128. }
 129. else if (alg == TSP.alg.PRIM) { tmp_ch = startNode; // <-- PRIM
 130. routes = new LinkedHashSet(); // zbior do wydruku wybranych polaczen
 131. PrimTree ptree = new PrimTree(); // uproszczone drzewo polaczen dla alg tsp
 132.  
 133. double[] distances = new double[Nodes.length]; // tablica odleglosci
 134. Node[] parents = new Node[Nodes.length]; // tablica wierzcholkow rodzicow
 135.  
 136. // utworzenie mst prim uzywajac dwoch pomocniczych tablic, przy zalozeniu ze wszystkie punkty sie widza
 137. Node curr = Nodes[idx(startNode)];
 138. distances[idx(startNode)] = -1;
 139.  
 140. String tmp1 = "\nparent nodes array:\n", tmp2 = "\n-";
 141. for (int i = 0; i < Nodes.length; i++) {
 142. tmp1+=" "+Nodes[i]; tmp2+="--"; }
 143. output.add(tmp1+" take: "+curr+tmp2);
 144.  
 145. for (int min = 0; min != -1;) { min = -1;
 146. for (int i = 0; i < Nodes.length; i++) {
 147. if (distances[i] == -1) continue;
 148. if (distances[i] == 0 || curr.getDistance(Nodes[i]) < distances[i]) {
 149. distances[i] = curr.getDistance(Nodes[i]);
 150. parents[i] = curr;
 151. }
 152. if (curr != Nodes[i] && (min == -1 || distances[i] < distances[min]))
 153. min = i;
 154. }
 155. if (min != -1) {
 156. tmp1 = "";
 157. for (int i = 0; i < Nodes.length; i++)
 158. tmp1 += " "+(distances[i] != -1 ? parents[i] : ".");
 159. output.add(tmp1+" next: "+parents[min]+" -> "+Nodes[min]+" ("+((int)distances[min])+"."+(""+distances[min]).charAt((""+distances[min]).indexOf('.')+1)+")");
 160.  
 161. if (TSP.TSPselected()) ptree.add(parents[min], Nodes[min]);
 162. else routes.add( new NodePair(parents[min]+""+Nodes[min], parents[min].getDistance(Nodes[min]), true) );
 163. distances[min] = -1;
 164. curr = Nodes[min];
 165. }
 166. }
 167.  
 168. if (TSP.TSPselected()) {
 169. final ArrayList print = new ArrayList<String>();
 170.  
 171. // wlasna definicja stosu
 172. myStack stack = new myStack() {
 173. private stnode head;
 174. private int count;
 175. class stnode {
 176. Node node; stnode next;
 177. public stnode(Node n) { count++;
 178. node = n;
 179. next = head;
 180. head = this;
 181. }
 182. };
 183. public myStack push(Set<Node> hs) {
 184. if (hs != null)
 185. for (Iterator it = hs.iterator(); it.hasNext();)
 186. new stnode((Node) it.next());
 187. return this;
 188. }
 189. public Node pop() { count--;
 190. Node n = head.node;
 191. head = head.next;
 192. popPrint(n);
 193. return n;
 194. }
 195. public Node top() {
 196. return head.node;
 197. }
 198. public boolean empty() {
 199. return head == null;
 200. }
 201. private void popPrint(Node n) {
 202. int i; stnode pointer = head; Node[] nod = new Node[count];
 203. for (i = count-1; pointer != null; i--) { nod[i] = pointer.node; pointer = pointer.next; }
 204. i = 0;
 205. if (print.isEmpty()) {
 206. print.add(" "+n);
 207. print.add(" =");
 208. for (; i < nod.length-1; i++)
 209. print.add(" "+nod[i]);
 210. print.add(" "+n);
 211. } else {
 212. print.set(i, print.get(i++)+" "+n);
 213. print.set(i, print.get(i++)+" =");
 214. for (; i < nod.length+2; i++) {
 215. if (print.size() > i) print.set(i, print.get(i)+" "+nod[i-2]);
 216. else print.add(fill(((String)print.get(0)).length()-1)+nod[i-2]);
 217. }
 218. if (print.size() > i) print.set(i, print.get(i)+" "+n);
 219. else print.add(fill(((String)print.get(0)).length()-1)+n); i++;
 220. while (i < print.size()) print.set(i, print.get(i++)+" ");
 221. }
 222. }
 223. };
 224.  
 225. // okreslenie trasy tsp na utworzonym wczesniej minimalnym drzewie rozpinajacym prim
 226. Node parent = Nodes[idx(startNode)], next;
 227. stack.push(Collections.singleton(parent));
 228. stack.push(ptree.get(stack.pop()));
 229. while (!stack.empty()) {
 230. next = stack.pop();
 231. stack.push(ptree.get(next));
 232. routes.add( new NodePair(parent+""+next, parent.getDistance(next), true) );
 233. parent = next;
 234. }
 235. routes.add( new NodePair(Nodes[idx(startNode)]+""+parent, Nodes[idx(startNode)].getDistance(parent), true) );
 236. print.add("\n\ntsp prim - stack pop log:\n");
 237. for (int i = print.size()-1; i >= 0; i--) output.add(""+print.set(i, null));
 238. output.add("\nfinally "+Nodes[idx(startNode)]+" -> "+parent);
 239. }
 240. ptree.clear();
 241. }
 242.  
 243. connections = true;
 244. repaint();
 245. }
 246. };
 247.  
 248. // obsluga wyjatkow przepelnienia, ktore nie powinno sie zdarzyc
 249. connecting.setUncaughtExceptionHandler(new Thread.UncaughtExceptionHandler() {
 250. public void uncaughtException(Thread t, Throwable e) {
 251. if (e instanceof ThreadDeath) { }
 252. else if (e instanceof Error) {
 253. System.out.println(".\n"+e+", connecting interrupted\nhint: use less nodes");
 254. System.exit(1);
 255. } else
 256. System.out.println(".\nwarning: "+e.getClass().getSimpleName()+", connecting interrupted..\nplease try again..");
 257. dumped = true; connections = false;
 258. routes.clear(); output.clear();
 259. return;
 260. }
 261. });
 262. connecting.start();
 263. /*
 264.   (new Thread() {
 265.   public void run() {
 266.   progress = 0;
 267.   while (connecting.isAlive()) {
 268.   try {
 269.   this.sleep(1000);
 270.   } catch(InterruptedException e) {
 271.   return;
 272.   }
 273.   if (connecting.isAlive()) {
 274.   progress++;
 275.   if (progress == 2) {
 276.   System.out.println(".\nwarning: computing connections takes very long, possibility of data overflow");
 277.   }
 278.   else if (progress > 5) {
 279.   System.out.println(".\noperation aborted.\nhint: use less nodes");
 280.   try {
 281.   connecting.stop();
 282.   } catch (SecurityException exc) { }
 283.   return;
 284.   }
 285.   else
 286.   System.out.print(".");
 287.   }
 288.   else if (!connections && !dumped) {
 289.   System.out.println("\nfatal error: most propably OutOfMemoryError occured: Java heap overflow\n");
 290.   System.exit(1);
 291.   }
 292.   }
 293.   }
 294.   }).start();
 295.   try { connecting.join(); } catch (InterruptedException exc) { }
 296.   */
 297. } int progress; boolean dumped;
 298.  
 299. public void paintComponent(Graphics g) {
 300. super.paintComponent(g);
 301. if (rolled) {
 302. int w = getWidth();
 303. int h = getHeight();
 304. g.setColor(new Color(224,224,224));
 305. g.setFont(new Font("Dialog", Font.PLAIN, 9));
 306. g.drawString("Michael Sztolcman s3826", w - 130, h - 5);
 307.  
 308. for (int i = 0; i < Nodes.length; i++) {
 309. g.setColor(Color.orange);
 310. g.fillOval(getX(i), getY(i), 6, 6);
 311. g.setColor(Color.gray);
 312. g.drawOval(getX(i), getY(i), 6, 6);
 313. g.setColor(Color.lightGray);
 314. g.setFont(new Font("Dialog", Font.PLAIN, 11));
 315. g.drawString(""+Nodes[i], getX(i) + 8, getY(i) + 18);
 316. }
 317. if (connections) {
 318. if (!printed) System.out.println((progress == 0 ? ".." : progress == 1 ? "." : "")+"\n\n connect distance");
 319. Iterator routeIt = routes.iterator();
 320. NodePair p; Character A, B;
 321. while(routeIt.hasNext()) {
 322. p = (NodePair) routeIt.next();
 323. if (!printed) System.out.println(p.segment + " = " + p.connection + (p.connection ? " " : "") + " " + p.distance);
 324. if (p.connection) {
 325. A = p.segment.charAt(0);
 326. B = p.segment.charAt(1);
 327. g.drawLine(getX(A) + 3, getY(A) + 3, getX(B) + 3, getY(B) + 3);
 328. }
 329. }
 330. if (!printed)
 331. for (Iterator it = output.iterator(); it.hasNext();)
 332. System.out.println(it.next());
 333. printed = true;
 334. }
 335. }
 336. }
 337. private int getX(char c) { return getX(idx(c)); }
 338. private int getX(int i) { return (int) (Nodes[i].x * factorX); }
 339. private int getY(char c) { return getY(idx(c)); }
 340. private int getY(int i) { return (int) (Nodes[i].y * factorY); }
 341.  
 342. private void rollNodes() {
 343. rolled = false; Nodes = new Node[ROUTE_POINTS];
 344. int x, y, i = 0; boolean ok;
 345.  
 346. while (i < Nodes.length) {
 347. x = rnd(getWidth()-24)+6; y = rnd(getHeight()-28)+5; ok = true;
 348. for (int j = 0; j < i && i > 0; j++)
 349. if (((x <= Nodes[j].x && x > Nodes[j].x - 16) ||
 350. (x > Nodes[j].x && x < Nodes[j].x + 16)) &&
 351. ((y <= Nodes[j].y && y > Nodes[j].y - 16) ||
 352. (y > Nodes[j].y && y < Nodes[j].y + 16))) {
 353. ok = false; break;
 354. }
 355. if (ok) {
 356. Nodes[i] = new Node(i, x, y);
 357. i++;
 358. }
 359. }
 360. rolled = true;
 361. }
 362. private static int rnd(int n) {
 363. Random r = new Random();
 364. return r.nextInt(n);
 365. }
 366. private String fill(int n) {
 367. String s = "";
 368. for (int i = 0; i < n; i++) s += " ";
 369. return s;
 370. }
 371.  
 372. private int idx(char c) { return c-'A'; }
 373.  
 374. // uproszczone drzewo polaczen dla alg tsp prima
 375. class PrimTree extends HashMap<Node, HashSet> {
 376. public void add(Node root, Node child) {
 377. if (containsKey(root)) {
 378. HashSet<Node> hs = remove(root);
 379. hs.add(child); put(root, hs);
 380. }
 381. else
 382. put(root, new HashSet<Node>(Collections.singleton(child)));
 383. }
 384. public HashSet<Node> get(Node node) {
 385. return super.remove(node);
 386. }
 387. };
 388.  
 389. public void componentResized(ComponentEvent e) {
 390. double x = getWidth(), y = getHeight();
 391. if (size != null) {
 392. factorX = x/((double) size.width);
 393. factorY = y/((double) size.height);
 394. }
 395. }
 396. public void componentMoved(ComponentEvent e) { }
 397. public void componentHidden(ComponentEvent e) { }
 398. public void componentShown(ComponentEvent e) { }
 399.  
 400. //abstract class myStack
 401. interface myStack {
 402. boolean empty(); Node top(); Node pop();
 403. myStack push(Set<Node> hs);
 404. }
 405. }
 406.  
 407.  
 408. class NodePair /*implements Comparable*/ {
 409. String segment; double distance;
 410. boolean connection;
 411.  
 412. public NodePair(String s, double d, boolean c) {
 413. segment = s;
 414. distance = d;
 415. connection = c;
 416. }
 417. public NodePair(String s, double d) {
 418. this(s, d, false);
 419. }
 420. /* public int compareTo(Object o) {
 421.   return distance - ((NodePair) o).distance < 0 ? -1 : 1;
 422.   }*/
 423. }
 424.  
 425. class TSP extends JFrame {
 426. final static int SIZ_X = 600, SIZ_Y = 400;
 427. public static enum alg { KRUSKAL, PRIM };
 428. static JCheckBox CB_TSP; static JButton BRoute;
 429. static JTextField JTF; static JLabel JL;
 430. static myRadio RBKruskal, RBPrim;
 431.  
 432. public TSP() {
 433. addWindowListener(new WindowAdapter() {
 434. public void windowClosing(WindowEvent e) {
 435. dispose();
 436. System.exit(0);
 437. }
 438. });
 439. }
 440.  
 441. public static void main(String args[]) {
 442. System.out.println("Starting TSP...");
 443. final TSP f = new TSP();
 444. final TSPgraphics t = new TSPgraphics();
 445. Container p = f.getContentPane();
 446. JToolBar j = new JToolBar();
 447. j.addPropertyChangeListener(new java.beans.PropertyChangeListener() {
 448. public void propertyChange(java.beans.PropertyChangeEvent e) {
 449. //t.setSize(SIZ_X, SIZ_Y);
 450. Toolkit.getDefaultToolkit().getSystemEventQueue().postEvent(new ComponentEvent(t, ComponentEvent.COMPONENT_RESIZED));
 451. }
 452. });
 453.  
 454. JButton b = new JButton(" roll ");
 455. b.addActionListener(new ActionListener() {
 456. public void actionPerformed(ActionEvent e) {
 457. t.roll();
 458. }
 459. });
 460. b.setFocusPainted(false);
 461. j.add(b);
 462. j.add(Box.createRigidArea(new Dimension(3,0)));
 463. Box box = Box.createHorizontalBox();
 464. box.setPreferredSize(new Dimension(180, 22));
 465. box.setMaximumSize(new Dimension(180, 22));
 466. box.add(Box.createHorizontalGlue());
 467. // box.setBackground(Color.red);
 468. // box.setOpaque(true);
 469. JLabel jl = new JLabel("start from:");
 470. jl.setFont(new Font("Dialog", Font.ITALIC, 11));
 471. jl.setForeground(Color.gray);
 472. jl.setAlignmentX(Component.RIGHT_ALIGNMENT);
 473. box.add(JL = jl);
 474. box.add(Box.createRigidArea(new Dimension(3,0)));
 475. final JTextField tf = new JTextField("A");
 476. tf.setPreferredSize(new Dimension(27, 22));
 477. tf.setMaximumSize(new Dimension(27, 22));
 478. tf.setHorizontalAlignment(JTextField.CENTER);
 479. tf.setFont(new Font("Dialog", Font.BOLD, 12));
 480. tf.setForeground(Color.gray);
 481. tf.addKeyListener(new KeyListener() {
 482. public void keyPressed (KeyEvent arg) {
 483. JTextField f = (JTextField) arg.getSource();
 484. f.setText("");
 485. }
 486. public void keyReleased (KeyEvent arg) {
 487. JTextField f = (JTextField) arg.getSource();
 488. f.setText(f.getText().length() > 0 ? f.getText().toUpperCase() : "A");
 489. }
 490. public void keyTyped (KeyEvent arg) { }
 491. });
 492. box.add(JTF = tf);
 493. box.add(Box.createRigidArea(new Dimension(2,0)));
 494. b = new JButton(" TSP ROUTE ");
 495. b.setToolTipText(" find 'travelling salesman problem' route ");
 496. b.setMargin(new Insets(1,4,1,4));
 497. b.addActionListener(new ActionListener() {
 498. public void actionPerformed(ActionEvent e) {
 499. char ch = tf.getText().charAt(0);
 500. if (RBPrim.isSelected() && (ch < 'A' || ch > 'A' + TSPgraphics.ROUTE_POINTS-1))
 501. JOptionPane.showMessageDialog(null, "Route point '"+ tf.getText() +"' not exists!", "route canceled", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
 502. else
 503. t.connect(RBPrim.isSelected() ? alg.PRIM : alg.KRUSKAL, ch);
 504. }
 505. });
 506. b.setFocusPainted(false);
 507. b.setPreferredSize(new Dimension(93, 22));
 508. box.add(BRoute = b);
 509. j.add(box);
 510. j.add(Box.createGlue());
 511. j.add(Box.createRigidArea(new Dimension(3,0)));
 512. jl = new JLabel("nodes:");
 513. jl.setFont(new Font("Dialog", Font.ITALIC, 11));
 514. jl.setForeground(Color.gray);
 515. j.add(jl);
 516. j.add(Box.createRigidArea(new Dimension(3,0)));
 517. String tf_tmp;
 518. JTextField tf1 = new JTextField(""+TSPgraphics.ROUTE_POINTS);
 519. tf1.setPreferredSize(new Dimension(30, 22));
 520. tf1.setMaximumSize(new Dimension(30, 22));
 521. tf1.setHorizontalAlignment(JTextField.CENTER);
 522. tf1.setFont(new Font("Dialog", Font.BOLD, 12));
 523. tf1.setForeground(Color.gray);
 524. tf1.addFocusListener(new FocusListener() {
 525. JTextField j; String tf_tmp; int n;
 526.  
 527. public void focusGained(FocusEvent e) {
 528. j = (JTextField) e.getSource();
 529. tf_tmp = j.getText();
 530. j.setSelectionStart(0);
 531. j.setSelectionEnd(tf_tmp.length());
 532. };
 533.  
 534. public void focusLost(FocusEvent e) {
 535. j = (JTextField) e.getSource();
 536. if (j.getText().length() == 0) j.setText(tf_tmp);
 537. else
 538. try {
 539. n = Integer.parseInt(j.getText());
 540. if (n < 2) { n = 2; j.setText(""+n); }
 541. else if (n > 50) { n = 50; j.setText(""+n); }
 542. TSPgraphics.ROUTE_POINTS = n;
 543. } catch (NumberFormatException ex) {
 544. j.setText(tf_tmp);
 545. }
 546. }
 547. });
 548. j.add(tf1);
 549. j.add(Box.createRigidArea(new Dimension(4,0)));
 550. j.add(Box.createGlue());
 551. j.add(Box.createGlue());
 552.  
 553. /*JRadioButton rb = new JRadioButton("Kruskal", true) {
 554.   public void paintComponent(Graphics g) {
 555.   super.paintComponent(g);
 556.   if (this.isSelected())
 557.   setCursor(new Cursor(Cursor.DEFAULT_CURSOR));
 558.   else
 559.   setCursor(new Cursor(Cursor.HAND_CURSOR));
 560.   }
 561.   };
 562.   gr.add(rb);*/
 563.  
 564. j.add(RBKruskal = new myRadio(f, "Kruskal", gr));
 565. j.add(RBPrim = new myRadio(f, "Prim", gr));
 566.  
 567. CB_TSP = new JCheckBox("TSP", true);
 568. CB_TSP.setFont(new Font("Dialog", Font.BOLD, 11));
 569. CB_TSP.setFocusPainted(false);
 570. CB_TSP.setOpaque(false);
 571. CB_TSP.setHorizontalTextPosition(JCheckBox.LEADING);
 572. CB_TSP.addItemListener(new ItemListener() {
 573. public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
 574. boolean isSet = (e.getStateChange() == ItemEvent.SELECTED);
 575. f.setTitle((isSet ? "TSP " : "")+(RBPrim.isSelected() ? "PRIM" : "KRUSKAL"));
 576. BRoute.setText(isSet ? " TSP ROUTE " : " FIND MST ");
 577. BRoute.setToolTipText(" find "+(isSet ? "'travelling salesman problem' route " : "minimum spanning tree using "+(RBPrim.isSelected() ? "Prim's " : "Kruskal's ")+"algorithm "));
 578. }
 579. });
 580. j.add(CB_TSP);
 581.  
 582. RBKruskal.doClick();
 583.  
 584. p.add(j, BorderLayout.NORTH);
 585. p.add(t, BorderLayout.CENTER);
 586. p.add(new JPanel(), BorderLayout.WEST);
 587. p.add(new JPanel(), BorderLayout.EAST);
 588. f.setSize(SIZ_X, SIZ_Y);
 589. f.setMinimumSize(new Dimension(530, 360));
 590. f.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
 591. f.setLocationRelativeTo(null);
 592. f.setVisible(true);
 593.  
 594. t.roll();
 595. }
 596. public static boolean TSPselected() {
 597. return CB_TSP.isSelected();
 598. }
 599.  
 600. static class myRadio extends JRadioButton {
 601. public myRadio(final JFrame f, String n, ButtonGroup g) {
 602. super(n);
 603. setFont(new Font("Dialog", Font.BOLD, 11));
 604. setFocusPainted(false);
 605. setOpaque(false);
 606. setHorizontalTextPosition(JCheckBox.LEADING);
 607. addActionListener(new ActionListener() {
 608. public void actionPerformed(ActionEvent e) {
 609. //((JFrame) getParent().getParent().getParent().getParent().getParent()).setTitle("");
 610. boolean isSet = TSPselected();
 611. f.setTitle((isSet ? "TSP " : "")+getText().toUpperCase());
 612. BRoute.setText(isSet ? " TSP ROUTE " : " FIND MST ");
 613. BRoute.setToolTipText(" find "+(isSet ? "'travelling salesman problem' route " : "minimum spanning tree using "+getText()+"'s algorithm "));
 614. JL.setVisible(RBPrim.isSelected());
 615. JTF.setVisible(RBPrim.isSelected());
 616. }
 617. });
 618. g.add(this);
 619. }
 620.  
 621. public void paintComponent(Graphics g) {
 622. super.paintComponent(g);
 623. if (this.isSelected())
 624. setCursor(new Cursor(Cursor.DEFAULT_CURSOR));
 625. else
 626. setCursor(new Cursor(Cursor.HAND_CURSOR));
 627. }
 628. }
 629. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.