Posted By

jajojejeje on 12/08/18


Tagged

Lab7ABcentroid


Versions (?)

Lab7AB_centroid


 / Published in: C++
 

Lab7AB_centroid

 1. #include "pch.h"
 2. #include <iostream>
 3. #include <algorithm>
 4. #include <numeric>
 5. #include <random>
 6. #include <list>
 7. #include <vector>
 8. #include <iterator>
 9. #include <functional>
 10. #include <cmath>
 11.  
 12. using namespace std;
 13.  
 14. class generatorLiczbNorm {
 15. // static – poniewa? ma by? jeden generator dla ca?ego programu:
 16. static default_random_engine rng;
 17. // produkuje liczby o rozk?. normalnym korzystaj?c z generatora rng:
 18. normal_distribution<double> dist;
 19. public:
 20. generatorLiczbNorm(double mi = 0, double sigma = 1) : dist(mi, sigma) {};
 21. double operator()() {
 22. return dist(rng);
 23. }
 24. };
 25. default_random_engine generatorLiczbNorm::rng;
 26.  
 27. class UstalPozycjePunktu {
 28. int n;
 29. public:
 30. UstalPozycjePunktu(int n) : n(n) {}
 31. void operator()(vector<double>& v);
 32. };
 33.  
 34. class Dodawanie_budowaniePunktu{
 35. public:
 36. vector<double> operator()(vector<double> v,double a) {
 37. v.push_back(a);
 38. return v;
 39. }
 40. };
 41.  
 42. class Mnozenie_SumowanieWspolrzednych{
 43. public:
 44. double operator()(double a,double b) {
 45. return a + b;
 46. }
 47. };
 48.  
 49. class Sumuj {
 50. public:
 51. vector<double> operator()(vector<double> x,vector<double> y) {
 52. Dodawanie_budowaniePunktu d;
 53. Mnozenie_SumowanieWspolrzednych m;
 54. vector<double> zero;
 55. //fill(zero.begin(), zero.end(), 0);
 56. vector<double> suma
 57. = inner_product(x.begin(), x.end(), y.begin(), zero, d,m);
 58. return suma;
 59. }
 60.  
 61. };
 62.  
 63. void UstalPozycjePunktu::operator()(vector<double>& v) {
 64. vector<double> tmp(n);
 65. v = tmp;
 66. generatorLiczbNorm gln(5,10);
 67. double d = gln();
 68. generate_n(v.begin(), v.size(), gln);
 69. }
 70.  
 71. void ustalPozycjePunktow(list<vector<double>>& lista,int n) {
 72. UstalPozycjePunktu upp(n);
 73. for_each(lista.begin(), lista.end(), upp);
 74. }
 75.  
 76. vector<double> punktWynikowy(list<vector<double>>& lista) {
 77. //vector<double> zero()
 78. Sumuj sumuj;
 79. //vector<double> zero2 = lista.front.size());
 80. vector<double> zero(lista.front().size());
 81. fill(zero.begin(), zero.end(), 0);
 82. vector<double> wynik = accumulate(lista.begin(), lista.end(), zero, sumuj);
 83. return wynik;
 84. }
 85.  
 86. template <typename Iterator>
 87. void wypisz(Iterator first, Iterator last) {
 88. std::ostream_iterator<double> out_it(std::cout, ", ");
 89. std::copy(first, last, out_it);
 90. cout << endl;
 91. }
 92. //
 93. //class Dodawanie {
 94. //public:
 95. // operator()() {
 96. //
 97. // }
 98. //};
 99. //
 100. //class Mnozenie {
 101. //public:
 102. // operator()(vector<double> a, vector<double> b) {
 103. //
 104. // }
 105. //};
 106.  
 107. double odlegloscPunktuOdSrodka(vector<double> punkt) {
 108. double wynik = accumulate(punkt.begin(), punkt.end(), 0.0, [](double a, double b)->double {
 109. return a + b * b;
 110. });
 111. return sqrt(wynik);
 112. }
 113.  
 114. double maxR(list<vector<double>> punkty) {
 115. vector<double> wynik = accumulate(punkty.begin(), punkty.end(), punkty.front(), [](vector<double> a, vector<double> b)->vector<double> {
 116. double odlegloscA = odlegloscPunktuOdSrodka(a);
 117. double odlrgloscB = odlegloscPunktuOdSrodka(b);
 118. if (odlegloscA > odlrgloscB) {
 119. return a;
 120. }
 121. else {
 122. return b;
 123. }
 124. });
 125. return odlegloscPunktuOdSrodka(wynik);
 126. }
 127.  
 128. //class DzielenieLiczb {
 129. //public:
 130. // double operator()(double dzielna,double dzielnik) {
 131. // return dzielna / dzielnik;
 132. // }
 133. //};
 134. //
 135. //class DzielenieWektorow {
 136. // vector<double> dzielnik;
 137. //public:
 138. // DzielenieWektorow(vector<double> dzielnik) : dzielnik(dzielnik) {}
 139. // vector<double> operator()(const vector<double> v) {
 140. // int n = v.size();
 141. // DzielenieLiczb d;
 142. // vector<double> wynik(n);
 143. // transform(v.begin(), v.end(),v.begin(), wynik.begin(), d);
 144. // }
 145. //};
 146. //
 147. list<vector<double>> skaluj(list<vector<double>> punkty,vector<double> centroid) {
 148. auto lambda = [centroid](vector<double> v)->vector<double> {
 149. auto lambda = [](double a,double b)->double {return 2*a-b; };
 150. transform(v.begin(), v.end(), centroid.begin(), v.begin(), lambda);
 151. return v;
 152. };
 153. transform(punkty.begin(), punkty.end(), punkty.begin(), lambda);
 154. return punkty;
 155. }
 156.  
 157.  
 158. vector<double> podziel(vector<double> dzielna, int dzielnik) {
 159. transform(dzielna.begin(), dzielna.end(), dzielna.begin(), [dzielnik](double a)->double {return a/dzielnik ; });
 160. return dzielna;
 161. }
 162.  
 163. vector<double> obliczCentroid(list<vector<double>> punkty) {
 164. int n = punkty.size();
 165. vector<double> punkt = punktWynikowy(punkty);
 166. vector<double> centroid = podziel(punkt, n);
 167. return centroid;
 168. }
 169.  
 170. int zliczWystajace(list<vector<double>> punkty,double promien) {
 171. int ile=0;
 172. for_each(punkty.begin(), punkty.end(), [&ile,promien](vector<double> v)->void {
 173. if (odlegloscPunktuOdSrodka(v) > promien)
 174. ile++;
 175. });
 176. return ile;
 177. }
 178.  
 179. int main()
 180. {
 181. int LICZBA_PUNKTOW = 3;
 182. int LICZBA_WYMIAROW = 2;
 183. list<vector<double>> punkty(LICZBA_PUNKTOW);
 184. ustalPozycjePunktow(punkty,LICZBA_WYMIAROW);
 185.  
 186. vector<double> centroid = obliczCentroid(punkty);
 187. wypisz(centroid.begin(), centroid.end());
 188.  
 189. list<vector<double>> punkty2=punkty;
 190. punkty2 = skaluj(punkty2, centroid);
 191. vector<double> centroid2 = obliczCentroid(punkty2);
 192. wypisz(centroid2.begin(), centroid2.end());
 193.  
 194. double R = maxR(punkty);
 195.  
 196. int ileWystaje = zliczWystajace(punkty2,R);
 197.  
 198. std::cout << "Hello World!\n";
 199. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.