Posted By

carmematas on 03/15/18


Tagged

arduino prctiques ultrasons


Versions (?)

Detector d'objectes per ultrasons (I)


 / Published in: C++
 

Codi per detectar objectetes amb una placa Arduino i sensor d'ultrasons

 1. int trigPin = 8;
 2. int echoPin = 9;
 3. long duration; //temps d'anada/tornada
 4. int cm = 0; //Per enmagatzemar el valor obtingut en cm valor=0
 5. void setup() {
 6. Serial.begin(9600);
 7. pinMode(trigPin, OUTPUT);
 8. pinMode(echoPin, INPUT);
 9. }
 10.  
 11. void loop()
 12. {
 13. //posem al trigger a low per activar-lo després
 14. digitalWrite(trigPin, LOW);
 15. delayMicroseconds(2);
 16. //Activar el modul amb un pols de 10microsec.
 17. digitalWrite(trigPin, HIGH);
 18. delayMicroseconds(10);
 19. digitalWrite(trigPin, LOW);
 20. //Esperem l'arribada d'un pols HIGH
 21. duration = pulseIn(echoPin, HIGH); // valor del pols alt en microsegons
 22. //temps d'anada i tornada, dividim per 2
 23. duration=duration/2;
 24. //La velocitat del so es de 340 m/s
 25. //El pin echo entrega un pols alt
 26. //d'una durada 29 microsegons
 27. //per cada centímetre de distancia
 28. //a la que estigui l'objecte.
 29. cm = duration/ 29;
 30. Serial.print("Distancia:");
 31. Serial.println(cm);
 32. delay(100); // Ens assegurem de que el seguent trigger
 33. // i el echo actual no es barregin (recomanen 50 ms).
 34. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.