Posted By

mickimaus on 07/18/11


Tagged


Versions (?)

calculadora


 / Published in: Ruby
 

es una calculadora

 1. def imprimir_menu
 2. puts"bienvenido a mi calculadora"
 3. puts"1.-sumar"
 4. puts"2.-restar"
 5. puts"3.-multiplicar"
 6. puts"4.-dividir"
 7. end
 8.  
 9. imprimir_menu
 10. puts"elige opcion"
 11. opcion = gets.chomp.to_i
 12.  
 13.  
 14.  
 15. if (opcion == 1)
 16. puts "has elegido la suma"
 17. puts "introduce un numero"
 18. numero1 = gets.chomp.to_i
 19. puts"introduce otro numero"
 20. numero2 = gets.chomp.to_i
 21. suma = numero1 + numero2
 22. puts "el resultado es #{suma}"
 23. end
 24.  
 25. if (opcion == 2)
 26. puts"has elegido la resta"
 27. puts"introduce un numero"
 28. numero1 = gets.chomp.to_i
 29. puts"introduce otro numero"
 30. numero2 = gets.chomp.to_i
 31. resta = numero1 - numero2
 32. puts "el resultado es #{resta}"
 33. end
 34.  
 35. if (opcion == 3)
 36. puts"has elegido la multiplicacion"
 37. puts"introduce un numero"
 38. numero1 = gets.chomp.to_i
 39. puts"introduce otro numero"
 40. numero2 = gets.chomp.to_i
 41. multiplicacion = numero1 * numero2
 42. puts "el resultado es #{multiplicacion}"
 43. end
 44.  
 45. if (opcion == 4)
 46. puts"has elegido la division"
 47. puts"introduce un numero"
 48. numero1 = gets.chomp.to_i
 49. puts"introduce otro numero"
 50. numero2 = gets.chomp.to_i
 51. division = numero1 / numero2
 52. puts "el resultado es #{division}"
 53. end

Report this snippet  

You need to login to post a comment.